Subsidieregeling Jonge Landbouwers

Subsidieregeling Jonge Landbouwers

Graag attenderen wij u op de openstelling subsidie Jonge Landbouwers van 1 december 2016 t/m 16 januari 2017. De voorwaarden zijn gelijk aan de eerdere openstelling van dit jaar.

Doelgroep
Iedere agrarische ondernemer die zich voor het eerst heeft gevestigd en jonger is dan 41 jaar komt in principe voor deze regeling in aanmerking. Dit geldt ook voor ondernemers in samenwerkingsverbanden (partner in een maatschap of VOF).
Per bedrijf wordt er één aanvraag toegekend, jonge ondernemers die in het verleden al gebruik hebben gemaakt van de "oude" regeling komen niet opnieuw in aanmerking. Wanneer een maat/vennoot onder POP1 of onder POP2 subsidie heeft gekregen voor een regeling jonge landbouwers of agrariërs, dan komt een maat/vennoot die eerder nog geen subsidie voor enige regeling jonge landbouwers heeft aangevraagd wél in aanmerking voor deze subsidie onder POP3.

Subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 30% met een minimum van € 10.000 en een maximum van  € 20.000. Het minimumbedrag aan subsidiabele kosten per investering bedraagt € 20.000. Wanneer wordt deelgenomen in een maatschap of VOF geldt een korting die is gebaseerd op het aantal niet jonge landbouwers in het bedrijf of op basis van het percentage eigen vermogen van de jonge landbouwer in het bedrijf.

Subsidiecategorieën
Belangrijk doel van de subsidieregeling is het stimuleren van investeringen gericht op verduurzaming. Belangrijkste investeringscategorieën zijn:

 • Zonnepanelen (6)
 • Windmolen (4)
 • Mestvergister (6)
 • Warmtekracht werken op biomassa (6)
 • Warmtekracht regulier (4)
 • Kleine windturbine (6)
 • Systemen voor precisiebemesting en/of gewasbescherming (8)   
 • Mestscheidingsinstallatie (6)   
 • Machines voor niet kerende grondbewerking (10)   
 • Machines voor spitten en zaaien tegelijk (10)   
 • GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden (7)   
 • Koematras, waterbed (6)   
 • Varkensvriendelijk vloeren (6)   
 • Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen (6)   
 • Pad cooling in stallen voor veehouderij (5)   
 • Warmte wisselaar in stallen voor de veehouderij (6)   
 • Waterbeheer voorziening ter verlaging van risico s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt (8)   
 • Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegronds teelt (9)   
 • Emissie arme vloeren voor niet gesloten stallen melkveehouderij (urine en mest scheidende vloeren) (7)   
 • Biobed of biofilter (5)

Het budget van de regeling wordt verdeeld op basis van de duurzaamheidscore die wordt behaald. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de duurzaamheidscore bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit betekent dat de aanvragen met de hoogste (gemiddelde) duurzaamheidscore het eerst in aanmerking komen. Het moment van indienen is niet van belang.

Aanvragen subsidie
De aanvraag van de subsidie dient voor 16 januari 2017 bij het RVO te worden ingediend op naam van de jonge landbouwer (middels Digid) en niet via de maatschap of VOF. Zorg er daarom tijdig voor dat u een actieve Digid code heeft.
Als u door ons de aanvraag van de subsidie laat verzorgen, dan kunt u ons een machtiging verstrekken voor RVO.

Meer weten?
Heeft u naar aanleiding van de subsidieregeling nog vragen of heeft u hulp nodig bij het indienden van de aanvraag? U kunt contact opnemen met uw relatiebeheerder of u kunt uw gegevens achterlaten via onze contactpagina.