Basiscontract Arbozorg, wat betekent dit voor u?

NIEUWS

Basiscontract Arbozorg, wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 juli 2017 dienen werkgevers verplicht een (basis-)contract te sluiten met arbodienstverleners. Het ministerie van SZW maakt nu de minimale inhoud van het contract breder.

Bestaande wettelijke taken
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen (o.a. de bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, etc.) te laten bijstaan bij het uitvoeren van de volgende taken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en- evaluatie (RI&E)
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
 • Aanstellingskeuring

Nieuwe wettelijke verplichtingen
Naast de bestaande wettelijke taken moeten in het basiscontract nieuwe verplichtingen worden opgenomen die de kwaliteit van de dienstverlening vergroten.

 • Toegang tot bedrijfsarts (open spreekuur)
 • Overleg met OR en preventiemedewerker
 • Bezoek van de werkplek
 • Second opinion
 • Klachtenprocedure
 • Melden beroepsziekten
 • Advisering over preventie

Het ministerie van SZW presenteert geen modelcontract, maar geeft aan welke afspraken werkgevers en arbodienstverleners minimaal contractueel moeten vastleggen in het Basiscontract Arbozorg. Dit zijn zowel rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer als de bedrijfsarts.

De OR moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. De inspectie SZW zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract controleren en kan bij het ontbreken ervan een boete opleggen. De werkgever en de arbodienstverlener hebben een jaar de tijd om de contracten en dienstverlening aan te passen conform deze nieuwe wet.

Werkgevers die meer op papier willen afspreken, kunnen dat doen in het ‘basispluscontract’. Met het basispluscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. Te denken valt aan advisering over de leefstijl van medewerkers en het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon.

Uiteraard kan WEA u hierin ondersteunen. Samen kunnen wij kijken of u voldoet aan de eisen voor het basiscontract. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ingrid van der Wegen-Korver, HR-adviseur, tel. 088 – 133 73 00.

Terug naar overzicht
Geplaatst in .