De Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Vragen? Neem contact met ons op!

De Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Vanwege de uitbraak en het lang(er) aanhouden van de coronacrisis dan in eerste instantie gedacht, krijgt de Nederlandse economie het zwaar te verduren. Het kabinet verwacht dat hiermee ook de investeringen sterk zullen afnemen. Een terugval in de investeringen op dit moment kan op de lange termijn de economie (verder) schaden. Het kabinet vindt het daarom belangrijk om de investeringen zoveel als mogelijk op peil te houden. Om (extra) te stimuleren dat bedrijven toch blijven investeren tijdens deze crisis heeft het kabinet de zogenaamde Baangerelateerde investeringskorting (BIK) geïntroduceerd. Met de BIK verlaagt het kabinet de kosten voor bedrijven die investeren. Onderstaand zetten we de belangrijkste punten van de BIK op een rij.

Per wanneer geldt de BIK?

De BIK wordt per 1 januari 2021 wettelijk ingevoerd, maar geldt al wel voor investeringen waarvoor de beslissing tot investering is genomen op of na 1 oktober 2020. De contractuele verplichting (bijvoorbeeld een koopovereenkomst) moet dan op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. Deze crisismaatregel bestaat tot en met 31 december 2022.

Hoe werkt de BIK?

De BIK is in feite een investeringskorting die geldt voor zowel IB-ondernemers als VPB-ondernemers. De investeringskorting wordt verrekend met de verschuldigde loonheffingen in het jaar waarin de zogenaamde BIK-verklaring is afgegeven.
Voor investeringen tot en met Euro 5 miljoen per kalenderjaar geldt dat 3% van de investering in mindering kan worden gebracht op de loonheffingen. Is de investering hoger dan Euro 5 miljoen in het kalenderjaar, dan geldt boven dit bedrag 2,44% van het investeringsbedrag.
Doordat de BIK is gekoppeld aan de afdracht van loonheffingen en niet aan de winst, kunnen ook bedrijven die door deze crisis verlies lijden toch voordeel hebben van deze regeling.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden c.q. aandachtspunten van de BIK?

  • De BIK kan maximaal 4 keer per jaar worden aangevraagd, maar niet meer dan één aanvraag per kwartaal;
  • De aanvrager heeft personeel in dienst waarvoor loonheffing wordt afgedragen (anders kan de BIK niet worden verrekend);
  • Alleen investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen kwalificeren;
  • Per aanvraag geldt een investeringsondergrens van Euro 20.000 en per bedrijfsmiddel (binnen de aanvraag) een ondergrens van Euro 1.500;
  • De aanvraag kan alleen online worden ingediend bij RVO (vanaf 1 september 2021);
  • De aanvraag moet worden gedaan binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling voor de investering heeft plaatsgevonden;
  • Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wordt als één geheel gezien voor de BIK-investeringen waarbij één BIK-inhoudingsplichtige wordt aangewezen voor de aanvraag;

Ten aanzien van het laatste punt over de fiscale eenheid wordt in de regeling (artikel 29e) aangegeven dat in de BIK-aanvraag de baangerelateerde investeringen van alle maatschappijen binnen de fiscale eenheid kunnen worden opgenomen. Je kunt hieruit opmaken dat een fiscale eenheid maatschappij die een BIK-kwalificerende investering doet, niet degene hoeft te zijn die ook het personeel op de loonlijst heeft staan. Deze laatste wordt in dit geval dan wel aangewezen als BIK-inhoudingsplichtige voor de aanvraag. Bestaan binnen de fiscale eenheid meerdere inhoudingsplichtigen, dan kan in de BIK-aanvraag door de aangewezen BIK-inhoudingsplichtige een verdeling worden aangegeven van de BIK-afdrachtvermindering over de betrokken inhoudingsplichtigen van de fiscale eenheid.

Welke investeringen kwalificeren voor de BIK?

Hiervoor is aangesloten bij het begrip investeren zoals dat geldt voor de KIA. Daardoor gelden ook de voor de KIA aangebrachte beperkingen zodat alle in de IB en VPB uitgesloten investeringen ook geen baangerelateerde investeringen kunnen zijn (bijvoorbeeld investeringen in woonhuizen, grond, personenauto’s (niet bestemd voor beroepsvervoer), bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur, etc.).

Waar moet een bedrijf op letten als al in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 een BIK kwalificerende investering wordt gedaan?

Let erop dat de laatste betaling van deze investering op of na 1 januari 2021 wordt gedaan en het bedrijfsmiddel ook binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik worden genomen. Dit komt voort uit het feit dat een BIK aanvraag uiterlijk moet worden ingediend binnen drie kalendermaanden na afloop van het kalenderjaar waarin de laatste betaling voor de baangerelateerde investering heeft plaatsgevonden. Nu een BIK-aanvraag pas effectief vanaf 1 september 2021 mogelijk is, kan hieraan niet worden voldaan als de laatste betaling in 2020 heeft plaatsgevonden.

Kan de BIK samengaan met andere investeringsregelingen?

De BIK kan inderdaad bestaan naast de reeds geldende investeringsregelingen zoals de KIA, de MIA, de Vamil en de EIA. Een aantal voorwaarden van de BIK zijn ook vergelijkbaar met die van de KIA.

Per wanneer kan een BIK-aanvraag worden ingediend bij RVO?

RVO heeft enige tijd nodig voor een gedegen voorbereiding van de BIK. Hierdoor kan een BIK-aanvraag voor het eerst online bij RVO worden ingediend vanaf 1 september 2021. Als RVO de aanvraag goedkeurt wordt een BIK-verklaring afgegeven. Dit zal gebeuren binnen een termijn van uiterlijk twaalf weken na de aanvraag.

Wanneer kan de BIK-afdrachtvermindering worden verrekend?

De BIK-afdrachtvermindering kan worden verrekend op het moment dat de BIK-verklaring van RVO is ontvangen. De daadwerkelijke vermindering van de af te dragen loonheffingen kan in een maand niet negatief worden (waardoor de Belastingdienst een bedrag zou moeten uitbetalen). Het nog niet verrekende bedrag aan BIK-afdrachtvermindering schuift dan door naar het volgende aangiftetijdvak van het betreffende jaar. Stel een BIK-verklaring is verstrekt over het kalenderjaar 2021 met een dagtekening van 20 februari 2022. De inhoudingsplichtige die per maand de loonheffingen aangeeft, kan in de maanden februari tot en met december 2022 de BIK-afdrachtvermindering in mindering brengen op de verschuldigde loonheffing. De verdeling, zowel in hoogte als in welke maanden, is vrij te bepalen, maar kan uiteraard niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de BIK-afdrachtvermindering zoals vastgesteld in de BIK-verklaring.
Het kan voorkomen dat niet de gehele BIK-afdrachtvermindering kan worden geëffectueerd. Dit doet zich voor als het totaalbedrag van de BIK-afdrachtvermindering het totaalbedrag aan af te dragen loonheffingen over dat jaar overstijgt.


Meer weten over de BIK? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!

Terug naar overzicht
Geplaatst in .