Deal or no deal (Brexit)

NIEUWS

Deal or no-deal (Brexit)? Gelukkig is fiscaal overgangsrecht aangekondigd!

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU-landen officieel laten weten dat ze uit de EU willen stappen. Vanaf dat moment ving de tweejarige onderhandelingstermijn aan. Het lidmaatschap van de EU van het Verenigd Koninkrijk eindigt derhalve om middernacht (Nederlandse tijd) op 29 maart 2019.

Het terugtrekkingsakkoord welke premier May op 15 januari 2019 ter stemming heeft gebracht in het Britse Lagerhuis is van tafel geveegd, met als gevolg dat we afstevenen op een zogenaamde no-deal Brexit. Gisteravond zijn de EU en de Britse regering het eens geworden over een aantal verbeteringen en toevoegingen voor het akkoord dat het Britse vertrek uit de EU regelt. Vandaag, dinsdag 12 maart, zullen Britse parlementsleden voor de tweede maal stemmen over het (verbeterde) Brexit-akkoord van premier May. Als de deal dan weer wordt weggestemd, zal het Britse Lagerhuis de volgende dag opnieuw stemmen, maar dan over de vraag of de parlementariërs een ‘no deal’ Brexit willen.

Een mogelijk scenario kan dan nog worden dat nader uitstel wordt gevraagd door premier May bij de EU. Met eenparigheid van stemmen kunnen de EU-landen dan nog besluiten tot verlenging van de (tweejarige) onderhandelingstermijn, echter ziet het er op dit moment naar uit dat dit niet gaat gebeuren. Zoals het er nu naar uitziet is het Verenigd Koninkrijk per 29 maart 2019 dan ook een derde land (niet EU). Maar met zekerheid is dit niet te zeggen.

Op dit moment is het dan ook voor bedrijven, maar zeker ook voor burgers, onduidelijk waar zij zich op moeten richten in de nog kortlopende aanloop naar deze (no-deal) Brexit. Staatssecretaris Snel heeft vanwege deze blijvende onduidelijkheid het wenselijk geacht om alvast overgangsrecht in de fiscaliteit (niet-douane) aan te kondigen, ingeval het Verenigd Koninkrijk zonder terugtrekkingsakkoord de EU gaat verlaten. Staatssecretaris Snel heeft het betreffende concept beleidsbesluit 8 maart jl. aan de Tweede Kamer verzonden.

Waarom is dit fiscale overgangsrecht wenselijk?

Bij een no-deal Brexit leidt dit namelijk direct tot een andere fiscale behandeling van burgers en bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk wordt dan namelijk vanaf 29 maart 2019 een zogenaamd ‘derde’ land (niet EU). Nu deze wijziging zich in de loop van het belastingjaar 2019 voordoet en een dergelijke wijziging een nadeel kan opleveren voor burgers en bedrijven, is overgangsrecht wenselijk.

Overgangsrecht burgers

Het overgangsrecht voor burgers is met name bedoeld om burgers gedurende een bepaalde tijd de mogelijkheid te bieden zich op de nieuwe (rechts)verhouding met het Verenigd Koninkrijk (als derde land) voor te bereiden. De gedachte is om het Verenigd Koninkrijk gedurende het jaar 2019 fictief nog als een EU-lidstaat te behandelen voor een aantal nader aan te wijzen belastingwetten. Dit met als doel om het huidige fiscale regime nog (even) van toepassing te laten zijn.

Overgangsrecht bedrijven

Het overgangsrecht voor bedrijven is met name ingegeven om te voorkomen dat acute (fiscale) gevolgen en administratieve lasten optreden. Wanneer als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk de fiscale eenheid namelijk van rechtswege wordt verbroken, kunnen onder omstandigheden bepaalde antimisbruikbepalingen toepassing vinden, terwijl de keuze om de fiscale eenheid te verbreken zich buiten de invloedsfeer van het concern bevindt. Voor dergelijke situaties wenst de staatssecretaris met overgangsrecht te komen zodat e.e.a. niet (ongewenst) complex(er) wordt.

Gezien de inhoud van de brief kan men het vermoeden ontlenen dat de overgangsregeling vooral betrekking zal hebben op de loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Dit wordt ook als zodanig in het concept beleidsbesluit bevestigd. Voor de omzetbelasting kan nog geen nationaal overgangsrecht worden vastgesteld nu dit afhankelijk is van Europese richtlijnen.

Waar wordt het overgangsrecht vastgelegd?

Het overgangsrecht wordt vastgelegd in een beleidsbesluit. Dit besluit wordt pas definitief vastgesteld zodra duidelijk is dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt zonder een terugtrekkingsakkoord, derhalve bij een zogenaamde no-deal Brexit.

Gezien het belang voor de fiscale praktijk volgen wij als WEA Deltaland deze ontwikkelingen op de voet. Wij houden u op de hoogte!

 

Door Mike Hardeman - WEA Deltaland

Terug naar overzicht
Geplaatst in .