Investeringssubsidie voor jonge ondernemer in de landbouw

Neem contact
met ons op 
voor vragen over
deze subsidie.

Jonge landbouwers die graag klaar willen zijn voor de toekomst, opgelet!

Als jonge ondernemer in de landbouw kunt u vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 een investeringssubsidie aanvragen. Hierin kunt u een mooi bedrag aan subsidie krijgen als jonge ondernemer en inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving. Wij vertellen u graag de mogelijkheden en voorwaarden.

Als u jonger bent dan 41 jaar, dan komt u wellicht in aanmerking voor een investeringssubsidie. Wij attenderen u hierop omdat u vanaf 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021 uur een aanvraag kunt indienen.

Doelgroep en voorwaarden

Iedere agrarische ondernemer die zich voor het eerst heeft gevestigd en jonger is dan 41 jaar komt in principe voor deze regeling in aanmerking. Dit geldt ook voor ondernemers in samenwerkingsverbanden (partner in een maatschap of VOF).

Per bedrijf wordt er één aanvraag toegekend en jonge ondernemers die in het verleden al gebruik hebben gemaakt van de “oude” regeling komen niet opnieuw in aanmerking. Verdere voorwaarden zijn dat de jonge landbouwer een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond heeft of ten minste drie jaar werkervaring op een landbouwbedrijf heeft en voldoende blokkerende zeggenschap heeft over het bedrijf.

Subsidie

De subsidie bedraagt 30% met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 20.000. Wanneer wordt deelgenomen in een maatschap of VOF met niet jonge landbouwers geldt een korting die is gebaseerd op het aantal niet jonge landbouwers in het bedrijf of op basis van het percentage eigen vermogen van de jonge landbouwer in het bedrijf.

Subsidiecategorieën

Belangrijk doel van de subsidieregeling is het stimuleren van investeringen gericht op verduurzaming. Belangrijkste investeringscategorieën zijn:

Investeringscategorie

Aantal punten

 • Zonnepanelen en zonnecollectoren
6

 • Windmolen
4

 • Kleine windturbine
6

 • Systemen om plaatsspecifiek te kunnen werken in het kader van precisielandbouw
9

 • Mechanische mestscheidingsinstallatie
6

 • Machine voor niet kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding
9

 • Machine om een grondbewerking uit te voeren en zaaien en poten/planten tegelijk
8

 • Voorzieningen voor weidegang en bijbehorende systemen gericht op de monitoring van diergerelateerde zaken
7

 • Koematras, waterbed
8

 • Varkensvriendelijke vloeren
8

 • Open watervoorzieningen voor pluimvee, incl. aanleg waterleidingen
6

 • Energiebesparende maatregelen met behulp van systemen
  die warmte of koelte hergebruiken om te verwarmen of te koelen
7

 • Pad cooling in stallen voor veehouderij
8

 • Waterbeheervoorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling
6

 • Emissiearme vloeren voor melkveehouderij en vleeskalverhouderij
6

 • Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen
8

 • Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van pluimveestallen
6

 • Luchtwassystemen in de veehouderij
5

 • Omgekeerde osmose van spuiwater uit biologische luchtwasser
6

 • Biobed of biofilter
5

 • Potafdekinstallatie voor de boom-, vaste planten- of sierteelt
5

 • Elektrische machines, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten
7

 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
7

 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
8

 • Systemen om productierisico’s te verkleinen (fruitteelt en glastuinbouw)
6

 • Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij
9

 • Duurzame opslag/bewaartechnieken en koeling
8

 • Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen
7

Randvoorwaarden:

Het budget van de regeling wordt verdeeld op basis van de duurzaamheidsscore die wordt behaald. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de duurzaamheidsscore bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit betekent dat de aanvragen met de hoogste (gemiddelde) duurzaamheidsscore het eerst in aanmerking komen. Het moment van indienen is niet van belang.

Aanvragen subsidie

De aanvraag van de subsidie dient voor 12 februari 2021 (voor 17:00 uur) bij het RVO te worden ingediend op naam van de jonge landbouwer (middels Digid) en niet via de maatschap of VOF. Zorg er daarom tijdig voor dat u een actieve Digid code heeft.


Meer weten?

→ Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van het RVO.

Wij willen u graag adviseren over de voorwaarden en mogelijkheden die op uw individuele situatie van toepassing zijn. Neem contact op met onze adviseurs via 088-1337300.

Terug naar overzicht
Geplaatst in .