Corona, de laatste ontwikkelingen en gevolgen voor de ondernemer

Corona, de laatste ontwikkelingen en gevolgen voor de ondernemer

 

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus en de
mogelijke gevolgen hiervan voor u, uw onderneming en onze samenwerking. Wij zullen u regelmatig
informeren bij relevante ontwikkelingen.


Hoe gaat WEA Deltaland om met deze situatie?

Wij werken mee aan de richtlijnen vanuit de overheid om de kans op verspreiding te minimaliseren, daarom hebben wij een aantal verscherpte maatregelen genomen:

  • Ons personeel werkt momenteel grotendeels thuis, dit heeft verder geen gevolgen voor de service die wij u bieden en wij blijven voor u zoals voorheen bereikbaar;
  • Er zijn speciale teams gevormd, zowel voor u als klant als voor onze medewerkers, met de focus op de crisis, de gevolgen hiervan en mogelijke oplossingen;
  • Wij spreken elkaar aan op hygiënevoorschriften. Wij hanteren handwasinstructies, geven geen handen meer en tevens wordt de schoonmaak opgeschaald voor verbetering van de hygiëne.
  • Medewerkers die ziekteverschijnselen hebben blijven thuis;
  • Sociale contacten worden omgezet naar telefonische of digitale gesprekken.

Ondanks deze maatregelen doen wij er het maximale aan om u te bedienen in deze periode waarin u onze hulp goed kunt gebruiken. Wij zullen bereikbaar zijn om u te woord te staan voor wat betreft vragen rondom dit onderwerp en uw onderneming.


U als werkgever

Werkgeversadvies

NLG Arbo Breda heeft een werkgeversadvies met veel gestelde vragen opgesteld over het coronavirus. Deze zijn online te raadplegen via deze link.

Aandacht voor cybercriminaliteit

Tevens willen wij u er op attenderen extra alert te zijn op cybercriminaliteit. Er wordt meer digitaal gecommuniceerd met als gevolg meer e-mails met spam en malware. Cybercriminelen leven bij disruptie en chaos. Mensen zijn minder argwanend als iets er net wat anders uitziet dan gebruikelijk. Wees daarom bewust en kritisch ten opzichte van de e-mail die u en uw medewerkers ontvangt.


U en uw onderneming

Economisch heeft de uitbraak van dit virus flinke gevolgen. Het kabinet heeft uiteraard een groot belang bij het zoveel mogelijk draaiend houden van BV-Nederland en komt daardoor met een aantal tegemoetkomende fiscale en economische maatregelen. Onderstaand een overzicht van de tot op heden aangekondigde maatregelen:

Fiscale maatregelen

Bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers kunnen een verzoek indienen bij de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Dit om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden. Deze maatregel geldt dan voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. In het schriftelijke verzoek dient de ondernemer te motiveren dat hij door de coronacrisis in de (betalings-) problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. De inhoudelijke beoordeling van het verzoek vindt vervolgens later plaats.

Achterwege laten verzuimboete

Om ondernemers verder tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van hun belastingschuld achterwege laten of terugdraaien.

Verlagen van een voorlopige aanslag 2020

Naast de vorenstaande maatregelen is het ook mogelijk om een lopende voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, welke gedurende het jaar wordt betaald, te verlagen. Ondernemers die door de coronacrisis een lagere winst verwachten, kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat zij direct minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.
Mochten wij u van dienst kunnen zijn bij het gebruik maken van één van de vorenstaande maatregelen, of wilt u hier even over van gedachte wisselen, neem dan gerust contact met ons op.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

Ondernemers, met name het MKB, die als gevolg van de coronacrisis (en bredere economische effecten) in financiële problemen dreigen te komen, kunnen de overheid vragen garant te staan voor leningen. Een dergelijke regeling heet de Borgstelling MKB-kredieten (afgekort: BMKB). De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten om vandaag (16 maart 2020) met een tijdelijke verruiming van de BMKB te komen. Dit om de risico’s te matigen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden.

De tijdelijke verruiming van de BMKB zal zich vertalen in extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Deze verruiming zal geldig zijn tot 1 april 2021 (voorlopig). Deze tijdelijke maatregel leidt ertoe dat voor een brede doelgroep MKB-bedrijven de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Deze maatregel is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging van een rekening courant krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 2 jaar. Verder zullen nog een aantal overige voorwaarden in de BMKB worden versoepeld. Dit alles met als doel om bedrijven te helpen om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Werktijdverkorting

Een andere regeling waarop een beroep kan worden gedaan als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is de al bestaande werktijdverkorting. De werktijdverkorting is een regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen als die door een calamiteit tijdelijk een verlies aan werkuren hebben. Dat wil zeggen: er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel van) het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemingsrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste twee weken en maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Tevens moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW). De betreffende medewerkers spreken dan hun WW-rechten aan. Vanzelfsprekend moeten zij wel WW-rechten hebben opgebouwd. Wilt u hier meer over weten dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen of meer informatie is te vinden op deze pagina van de Rijksoverheid

Hulp nodig? → Onze loonafdeling kan u helpen met het aanvragen van werktijdverkorting.

ZZP-ers

De zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) kunnen, nu zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor de werktijdverkorting. ZZP-ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (afgekort: Bbz). Of een ZZP-er Bbz krijgt en hoeveel hangt van de situatie af (ben je een starter, een gevestigde of oudere zelfstandige?). De Bbz kan worden aangevraagd bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u hier meer over weten? Lees hier meer over dit onderwerp op de website van de Rijksoverheid.


Terug naar overzicht
Geplaatst in .