De NOW-regeling, wat is het, waar is het voor en hoe vraagt u het aan?

NOW-regeling

NOW: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 

3 april 2020

De uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen leiden bij veel ondernemingen tot een forse omzetdaling of zelfs, voor de direct getroffen sectoren, tot algehele sluiting. De overheid heeft in haar steunmaatregelen aangekondigd om u als werkgever zoveel mogelijk financieel bij te staan. Banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig stellen en de vitaliteit van onze economie ondersteunen is daarbij het grote doel van de Nederlandse overheid.

Een van deze maatregelen om dit doel te bereiken is de zogenaamde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid, ook wel de NOW genoemd. Wat houdt deze maatregel nu in? Daar gaan wij in dit nieuwsbericht nader op in.

 

Wat is het doel van de NOW?

Werkgevers die te maken hebben met minimaal 20% acuut verwacht omzetverlies over een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden, kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming (subsidie) aanvragen.

Waar bestaat de tegemoetkoming uit?

De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten ter grootte van maximaal 90% van de loonsom. Deze subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling.

Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Ter verduidelijking: 100% omzetdaling is 90% subsidie, 75% omzetdaling is 67,5% subsidie, 50% omzetdaling is 45% subsidie etc. Blijft uw omzetdaling onder de 20% dan ontvangt u geen subsidie.

Twee begrippen zijn in de NOW dan ook zeer van belang, zijnde de omzet en de loonsom.

Wat valt onder het begrip omzet?

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Waar het op neer komt is dat het omzetbegrip in de NOW zo dicht mogelijk aansluit bij het activiteitenniveau van de onderneming, instelling of het concern. Hierbij wordt dan uitgegaan van de netto-omzet. Dit is de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting. Kortgezegd: De opbrengsten zijn de baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Voor micro- en kleine rechtspersonen geldt dat zij de fiscale netto-omzet mogen hanteren die meestal gelijk is aan het commerciële omzetbegrip.

Naast deze omzet doen ook de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars als omzet mee voor deze regeling. Ziet een ontvangen subsidie bijvoorbeeld op een jaarlijkse termijn, dan moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over de maanden die vallen in het aanvraagtijdvak. Ook de wijzigingen in onderhanden projecten vallen onder het omzetbegrip van de NOW.

Wilt u gebruik maken van deze regeling dan verzoeken wij u alvast na te denken over de samenstelling van uw omzet over het jaar 2019, maar ook over de te verwachten omzet over het jaar 2020 over de maanden vanaf 1 maart. Mocht u hierover nog willen overleggen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe wordt de omzetdaling voor de NOW berekend?

Zoals hiervoor ook aangegeven geldt dat hoe groter de omzetdaling is, hoe hoger het bedrag van de subsidie is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. Deze omzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet in maart-april-mei 2020. Als u de gevolgen pas later terugziet in de omzetdaling kunt u ook een periode aangeven die één of twee maanden later start, bijvoorbeeld april-mei-juni of mei-juni-juli.

Een eenvoudig rekenvoorbeeld ter verduidelijking:

Een werkgever had een omzet in 2019 van gemiddeld Euro 100.000 per maand, ofwel Euro 1.200.000 over het gehele jaar. In de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020, zijnde de periode waarover de werkgever zijn omzetdaling berekend wil hebben, is zijn omzet gemiddeld Euro 70.000 per maand, ofwel Euro 210.000 over de gehele periode. In dit geval is de omzetdaling dan (1.200.000 / 4 – 210.000)/ (1.200.000 / 4) = 0,30 = 30%

Bestaat uw bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, dan wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Dit is een belangrijk aandachtspunt! Heeft een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies, dan krijgen de afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat concern geen tegemoetkoming.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon. Uitgangspunt voor het UWV is daarbij het loon van januari 2020.

U wordt ook gecompenseerd voor het loon dat u doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaalt u hen niet of minder dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. Overigens wordt in de loonsom ook de loonsom van zieke medewerkers meegenomen, mits u deze doorbetaald.

Verder worden uw werkgeverslasten voor 30% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en meestal een reservering voor vakantiegeld. De loonsom wordt daarom vermenigvuldigd met de factor 1,3. Daarnaast is het loon per werknemer gemaximeerd op € 9.538 per maand. Een hoger salaris wordt niet gecompenseerd.

Wanneer kan de NOW worden aangevraagd?

Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf maandag 6 april uit te voeren. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Deze periode zou eventueel nog kunnen worden verlengd mocht dit nodig zijn.

Hoe werkt de aanvraag voor de NOW?

U kunt een aanvraag indienen via een digitaal formulier dat op de website van UWV beschikbaar wordt gesteld.

Daarbij dient u de volgende gegevens te vermelden:

  • De procentuele verwachte omzetdaling;
  • Het loonheffingennummer;
  • De aaneengesloten 3-maandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht;
  • Het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt;

Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen. Het eerste deel wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag, maar waarschijnlijk al eerder.

Hoe moet u een aanvraag doen als u een concern of groep bent?

Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzet van de groep of verbonden rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde meetperiode kiezen. U moet wel per loonheffingennummer een aanvraag doen. Zorg dus dat u binnen de groep of de verbonden rechtspersonen hier vooraf een goede keuze in maakt. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Vindt nog een eindafrekening plaats?

Ja, dat is het geval. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Wij adviseren u dan ook terughoudend om te gaan met een inschatting van de verwachte omzetdaling om te voorkomen dat u bij de eindafrekening een deel van de subsidie terug moet betalen. Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij zijn u uiteraard graag van dienst bij het aanvragen van de NOW. Zoals hiervoor ook aangegeven kunnen wij u bijvoorbeeld van dienst zijn bij het berekenen van het omzetverlies alsmede met de vaststelling van de loonsom.

Het kan zijn dat u reeds bij ons bent aangemeld om u te helpen met het aanvragen van de NOW. Mocht dit nog niet het geval zijn, meldt u zich dan alsnog aan via ons e-mailadres: aanvragennow@weadeltaland.nl


Ben je nog geen klant bij ons?

Ben je geen klant van WEA Deltaland? Maar wilt u meer weten over wat onze medewerkers voor u kunnen betekenen?
Neem gerust contact met ons op en vraag naar Daan Soeteman of Anja van Zachten.

Wij zijn u graag van dienst!


Terug naar overzicht
Geplaatst in .