‘Is het zoet of zuur?’ Prinsjesdag 2019

NIEUWS

Binnenhof, Den Haag

Is het zoet of zuur? 

De bevindingen van Prinsjesdag 2019 

Gisteren was het weer de derde dinsdag in september, ook wel bekend onder de naam Prinsjesdag. De dag waarop iedere beroepsgenoot niet kan wachten totdat het 15:15 uur is aangezien dan de officiële stukken behorende bij Prinsjesdag, waaronder bijvoorbeeld het pakket Belastingplan, openbaar worden gemaakt.

Uiteraard hebben zich in dit kader al eerder de nodige (data)lekken voorgedaan in politiek Den Haag, waardoor al een aanzienlijk aantal van de voorgenomen maatregelen uit het Belastingplan 2020 (vervroegd) in de publiciteit zijn terecht gekomen. Hieruit bleek al dat politiek Den Haag zich met name richt op verbetering van de positie van de middeninkomens. Dit alles uiteraard met het oog op de verkiezingen die over circa 1,5 jaar gaan plaatsvinden. In het belang van een positieve verkiezingsuitkomst voor diverse politieke partijen worden schokkende wijzigingen dan ook niet verwacht. Wat dat betreft zal het politieke nieuws voor de Nederlandse huishoudens meer zoet dan zuur smaken!

Onderstaand een greep van de naar onze mening voor onze praktijk meest in het oog springende wijzigingen c.q. aankondigingen opgenomen in het Belastingplan 2020

Tweeschijvenstelsel

Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt nu al in 2020. Voor de werkenden onder ons die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben behaald geldt tot een inkomen van Euro 68.507 een tarief van 37,35% en boven een inkomen van Euro 68.507 geldt een tarief van Euro 49,50%.

Door de (snellere) invoering van het tweeschijvenstelsel wordt het minder belangrijk of het (arbeids)inkomen in een huishouden met één persoon of twee personen wordt verdiend. Wat dat betreft resulteert dit in een koopkrachtverbetering voor het gros van werkend Nederland.

Stijging arbeids- en algemene heffingskorting

Naast de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel gaat ook de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog. Ook dit heeft een positieve invloed op het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot Euro 68.507 per jaar.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 jaarlijks lager, totdat deze in 2028 uitkomt op Euro 5.000 (bedraagt nu Euro 7.280). Doordat de arbeidskorting en de algemene heffingskorting de komende jaren omhoog gaan, zou het (netto) effect voor de zelfstandige van deze verlaging enigszins beperkt zijn.

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Ondanks eerdere aankondigingen blijft in het jaar 2020 het hoge tarief (25%) van de vennootschapsbelasting gelijk (geldt vanaf een belastbaar bedrag boven Euro 200.000). Dit hoge tarief gaat (uiteindelijk) wel omlaag (vanaf 2021), maar minder dan eerder aangekondigd (dit was 20,5% en wordt vooralsnog 21,7%).

Aanpassing belastingrente

Vanaf 2020 wordt bij de vennootschapsbelasting onder voorwaarden geen belastingrente meer in rekening gebracht bij tijdig en juist ingediende aangiftes.

Vrijstelling assurantiebelasting op brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers kunnen zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreem weer. Vanaf 2020 is over dergelijke verzekeringen geen 21% assurantiebelasting meer verschuldigd. Hierdoor wordt een dergelijke verzekering een stuk aantrekkelijker.

Verruiming werkkostenregeling

Vanaf 2020 kunnen werkgevers meer onbelast vergoeden aan werknemers. Via deze regeling kunnen werkgevers vergoedingen, zoals sportabonnementen of kerstpakketten aan werknemers geven zonder dat loonheffing is verschuldigd. Werkgevers kunnen tot Euro 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven.

Kortom

Het belastingplan 2020 moet ertoe leiden dat Nederlandse burgers over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken wordt lonender. Om dit (mede) mogelijk te maken staat hier een lastenverzwaring voor bedrijven tegenover, denk bijvoorbeeld aan de minder snelle afbouw van het vennootschapsbelastingtarief.

Tevens zet het kabinet verder in op stimulering van klimaatvriendelijk gedrag. Denk daarbij ook aan de per 1 januari 2020 geldende versimpeling van de (forfaitaire) bijtelling (7%) voor het privégebruik van de fiets van de zaak om zo (een deel van) werkend Nederland uit de auto te krijgen. Deze maatregel was overigens al eerder opgenomen in de fiscale vergroeningsmaatregelen 2019.

Aangezien de behandeling en stemming in de Tweede Kamer nog moet plaatsvinden en deze ook nog door de Eerste kamer geloodst moet worden, is het de vraag wat van de voorgestelde plannen overblijft. Gezien het laatste ‘niet-verkiezingsjaar’ van Rutte-3 zal in dit kader naar verwachting geen vuurwerk te verwachten zijn.

Waar wij overigens ook met gezonde spanning naar uitkijken zijn de ontwikkelingen op het gebied van het zogenaamde ‘wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen BV ‘ en het aangekondigde hervormingsplan voor box 3. Deze wetsvoorstellen kunnen een aanzienlijke impact hebben in de praktijk en deze volgen wij dan ook op de voet!

Uiteraard houden wij u als WEA Deltaland graag op de hoogte ten aanzien van deze fiscale ontwikkelingen.

 

Terug naar overzicht
Geplaatst in .