Werknemer arbeidsongeschikt uit dienst gegaan? LET OP!

NIEUWS

Werknemer arbeidsongeschikt uit dienst gegaan? LET OP!

Stel, u heeft een (ex-)werknemer welke in de WGA is terecht gekomen na twee jaar ziekte. De WIA-aanvraag is gedaan en het UWV heeft beoordeeld dat de Wet Verbetering Poortwachter en de re-integratie van de werknemer op de juiste manier is doorlopen. Uw (ex-)werknemer ontvangt voor een bepaalde periode een WGA-uitkering. Deze wordt betaald door het UWV of als je als werkgever eigen risicodrager WGA bent, wordt deze uitkering door een verzekeraar uitgekeerd. So far so good. Maar wat als de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer eigenlijk wel benutbare mogelijkheden heeft en weer (voor een deel) aan het werk kan? U kunt een herbeoordeling aanvragen. Dit kan zorgen voor een lagere schadelast en, ook niet onbelangrijk, het kan de samenleving veel geld besparen, als mensen niet onnodig lang in een uitkeringssituatie door arbeidsongeschiktheid blijven zitten. Hoe meer en hoe langer mensen in een uitkeringssituatie zitten, des te groter de kans dat de premies welke de werknemer en werkgever afdragen (gaan) stijgen.

Achterstand

Het UWV (Uitkeringsinstantie Werknemers Verzekeringen) loopt al jaren achter met het medisch keuren van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De achterstand blijft groeien dit kost de samenleving miljoenen. Het zou kunnen dat meer dan tienduizenden (ex-) werknemers thuiszitten met een uitkering, zonder dat is vastgesteld of terecht is.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken (SZW) bedroeg de achterstand aan herbeoordelingen in augustus 2018 ruim 30.000 herbeoordelingen. Ten opzichte van het jaar 2017 bedraagt dat een toename. Medio 2019 maken UWV en SZW de balans op van de inzet van diverse maatregelen. Volgens de verzekeringsartsen (NOVAG) zijn de aantallen vele malen hoger dan welke het UWV hanteert. NOVAG geeft aan dat het om zo’n 180.000 (ex-)werknemers zou gaan. Het ministerie SZW deelt deze mening niet. Het ministerie zou met het UWV afspraken hebben over definities van voorraad, achterstand en de wijze van rapportage hierover. De waarheid hiervan ligt in het midden.

Volgens Het Capaciteitsorgaan heeft UWV haar opleidingsinspanningen (voor nieuwe verzekeringsartsen) de afgelopen tien jaar verwaarloosd. Het Capaciteitsorgaan waarschuwde al lang geleden voor de tekorten die zouden ontstaan en verbond daar concrete aantallen aan voor de op te leiden artsen. Ondanks dat de opleidingsinspanningen de laatste jaren zijn verbeterd, heeft de structureel te lage instroom van de jaren ervoor de achterstand geen goed gedaan. Daarbij geeft Minister Koolmees aan dat het tekort bij verzekeringsartsen een structureel probleem blijkt te zijn met meerdere oorzaken. Intussen zijn deze uitgebreid toegelicht in de communicatie met de Tweede Kamer.

Intussen werken het ministerie en UWV hard aan maatregelen die een trendbreuk teweeg moeten brengen. Waar nodig zullen aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Aanvankelijk wordt medio 2019 de balans opgemaakt van de resultaten van maatregelen die door UWV zijn ingezet. Vervolgens kan er een uitspraak gedaan worden of de achterstanden zonder aanvullende maatregelen in te lopen zijn. Het is nog niet goed vast te stellen wat de budgettaire effecten van snellere beoordeling zouden zijn geweest.

Herbeoordeling

Een standaard periodieke herbeoordeling is niet altijd nodig en daarom geen uitgangspunt van wet of beleid volgens het ministerie van Sociale Zaken. Voor mensen die door UWV worden beoordeeld als volledig arbeidsongeschikt op medische gronden waarbij nog niet kan worden vastgesteld of dit duurzaam is, geeft de verzekeringsarts een indicatie van de termijn waarop hij/zij hen wil herbeoordelen. Hij baseert zich daarbij op een professioneel oordeel over de ontwikkeling van het ziektebeeld en ervaring met herstelduur.

Bij de groep mensen zonder arbeidsmogelijkheden is het ter inschatting van de verzekeringsarts of er een herbeoordeling gedaan mag worden. Bij de groep met arbeidsmogelijkheden kan de (ex-)werknemer zelf vragen om een herbeoordeling, de laatste werkgever, diens verzekeraar alsmede het UWV.

De praktijk leert dat een (ex)-werknemer nagenoeg zelf geen herbeoordeling aanvraagt. Bij de laatste werkgever is vaak niet bekend dat de mogelijkheid er is om zelf een (ex)-werknemer te laten herbeoordelen. Gevolg is dat een (ex-)werknemer in een uitkeringssituatie blijft zitten.

Een extreem voorbeeld van het niet keuren van een (ex-)werknemer is een man die na een operatie voor een blindedarmontsteking arbeidsongeschikt was geraakt. ‘’Zo iemand moet gewoon een paar maanden later gezien worden en kan dan vaak weer gewoon aan de slag." Maar deze man zit zes jaar later nog steeds in die uitkering en is in die jaren nooit meer opgeroepen. Bron Nieuwsuur       

Gevolgen

De schadelast voor de laatste werkgever is een schadelast die bij middelgrote en grote werkgevers op de jaarlijkse WHK beschikkingen terug te zien is. De individuele gedifferentieerde premie zal, als een (ex-)werknemer in de WGA terecht komt met een WGA percentage van meer dan 35% twee jaar na dato, stijgen.

Kortom, de consequenties per categorie en mate van arbeidsongeschiktheid als uw (ex-)werknemer in de WGA terecht komt zijn hieronder uitgeschreven:

 • WGA <35%
  De (ex-)werknemer ontvangt geen uitkering. Dit betekent dat de eventuele WGA-lasten niet aan uw organisatie worden doorbelast. Indien de (ex-)werknemer gedeeltelijk weer aan de slag gaat in zijn oude werkzaamheden (geen nieuwe arbeidsovereenkomst) en de werknemer valt binnen 5 jaar uit met dezelfde klachten, kan er een ophoging WGA plaatsvinden. Deze ophoging wordt dan wel aan de laatste werkgever doorbelast.
 • WGA 35-80%
  De (ex-)werknemer ontvangt een uitkering. De kosten van de uitkering worden twee jaar later voor maximaal 10 jaar via de WGA gedifferentieerde premie bij de laatste werkgever in rekening gebracht.
 •  WGA 80-100%
  De (ex-)werknemer ontvangt een uitkering. De kosten van de uitkering ziet de laatste werkgever twee jaar later en met een maximum van 10 jaar via de WGA gedifferentieerde premie terug.
 • IVA 80-100%
  De (ex-)werknemer ontvangt een uitkering. De kosten van de uitkering worden niet bij de laatste werkgever in rekening gebracht.

Indien u na het lezen van bovenstaand artikel vragen heeft of wellicht een herbeoordeling van één van uw (ex-)werknemers wilt aanvragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!

Door: Ingrid van der Wegen-Korver – WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

 

Ingrid van der Wegen - Korver


Bronvermelding        

Bron Nieuwsuur                                 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug naar overzicht
Geplaatst in .