Arrest box 3-heffing

Datum: 24 januari 2022


De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot de box 3-belastingheffing.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de box 3-belastingheffing vanaf het jaar 2017 in strijd is met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod uit het Europese Verdrag voor de rechten van de mens. Hierdoor zou de heffingsgrondslag in box 3 gebaseerd moeten zijn op het werkelijke rendement en niet op basis van het wettelijke forfaitaire rendement (de zogenaamde vermogensmix).

In het Coalitieakkoord is overigens aangekondigd dat per 2025 een nieuw box 3-stelsel op basis van het werkelijke rendement zal worden ingevoerd. De Hoge Raad heeft dit meegenomen in haar besluitvorming, maar doordat 2025 nog lang duurt zag de Hoge Raad zich genoodzaakt zelf rechtsherstel te bieden.

 

Houdt mijn aangifte inkomstenbelasting 2020 (en 2021) al rekening met het werkelijke rendement in box 3?

Nee, helaas is dat niet het geval. Op dit moment gaat de aangiftesoftware namelijk standaard uit van de wettelijke heffingsgrondslag in box 3 zoals de wetgever voorschrijft. Het is niet mogelijk om hiervan in de aangifte af te wijken.

 

 

Hoe kan ik toch mijn box 3 belasting over het werkelijke rendement laten berekenen?

Zodra de definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2020 (en 2021) is opgelegd, zullen wij voor u, als client van ons kantoor, bezwaar maken tegen de box 3-belasting. In dit bezwaarschrift zal alsnog worden verzocht om de box 3-heffing te baseren op het werkelijke rendement in box 3. Dit om de box 3-heffing in lijn te laten zijn met de uitkomst van het Hoge Raad arrest.

Enige uitzondering hierop is als het werkelijk behaalde rendement in box 3 in dit jaar hoger is dan het forfaitaire rendement. Dan kan de box 3-heffing wel plaatsvinden op basis van het wettelijke systeem. Dit is dan uiteraard in uw voordeel.

 

Is bezwaar maken altijd zinvol?

De Hoge Raad heeft in haar arrest niet uitdrukkelijk aangegeven hoe het werkelijk behaalde rendement moet worden vastgesteld. Het ministerie van Financiën worstelt momenteel met de praktische invulling van dit begrip. Daarbij moet je denken aan vragen zoals: welke opbrengsten vallen bijvoorbeeld onder dit begrip? Moet ook rekening worden gehouden met nog niet gerealiseerde waardestijging van beleggingen (bijvoorbeeld waardestijging van vastgoed of een effectendepot)? Dat kan namelijk nogal een verschil maken in de uitkomst van het werkelijk behaalde rendement in box 3.

Verder kan nog gedacht worden aan de kosten die samenhangen met het rendement. Met welke kosten moet je bijvoorbeeld bij de bepaling van het werkelijke rendement rekening houden? Bijvoorbeeld met afschrijvingskosten en/of onderhoudskosten bij het hebben van vastgoed in box 3. Of bijvoorbeeld bank- en administratiekosten voor het aanhouden van beleggingen.

Kortom: op dit moment is nog veel onduidelijk om met zekerheid te zeggen of bezwaar maken altijd zinvol is. Ter behoud van rechten zullen wij echter voor onze cliënten die kwalificeren voor box 3 sowieso bezwaar maken. Wij blijven daarbij uiteraard de actuele ontwikkelingen op dit onderwerp volgen zodat we, waar nodig, tijdig kunnen bijsturen.

 

Moet ik nog wat aanleveren voor het maken van bezwaar?

Ja, om het bezwaarschrift op te kunnen stellen is het nodig om inzicht te hebben in het daadwerkelijk door u ontvangen rendement in box 3. U moet dan denken aan ontvangen (spaar)rente, ontvangen dividenden en gerealiseerde verkoopresultaten. Graag ontvangen wij een overzicht van u van dergelijke inkomsten over het onderhavige jaar (2020 en/of 2021). Wilt u ons daarbij ook voorzien van de betreffende bewijsstukken van deze inkomsten zoals een (jaar)overzicht van de bank c.q. beleggingsinstelling(en) van deze inkomsten? U kunt deze gegevens aanleveren aan uw relatiebeheer of direct uploaden in uw WEA-omgeving (portal) als u daarover beschikt.

Wat in dit kader nog onduidelijk is, is of ook behaalde verkoopresultaten op beleggingen meetellen in het daadwerkelijk behaalde rendement in enig jaar. Wij verwachten dat het ministerie van Financiën hierover binnen afzienbare tijd een beleidsbesluit zal uitbrengen die hierover meer duidelijkheid geeft. Wij zullen dit op de voet blijven volgen en u uiteraard informeren.

 

Gaat het nieuwe kabinet in de tussentijd nog wat doen aan de uitkomst van het Hoge Raad arrest?

Dat sluiten wij niet uit. Het kan namelijk zo zijn dat het ministerie van Financiën in de tussentijd nog met een (beleids)oplossing komt, dan wel met een verdere verduidelijking op het punt van de box 3-belastingheffing. Wij houden de ontwikkelingen op dit gebied uiteraard scherp voor u in de gaten en zullen hierop tijdig handelen en u informeren waar nodig.

 


Heeft u nog vragen?

Neem contact dan gerust contact op met ons of uw contactpersoon binnen onze organisatie.

 

Geschreven door:

Mike Hardeman
Belastingadviseur