DISCLAIMER

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De opgenomen informatie is niet geschikt voor individueel advies. Daarom dienen handelingen die verricht worden naar aanleiding van deze informatie getoetst te worden door een deskundige.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan WEA Deltaland niet garanderen dat deze informatie te allen tijde actueel en compleet is. WEA Deltaland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat naar aanleiding van het raadplegen van deze website. Dat geldt tevens voor de inhoud van gelinkte sites.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van WEA Deltaland.