PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring WEA Deltaland

WEA Deltaland

WEA Deltaland is een Maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Oud-Beijerland aan de Maseratilaan 10 (Postadres: Postbus 1536, 3260 BA Oud-Beijerland), en heeft naast de vestiging in Oud Beijerland nog zes vestigingen, te weten:

Brielle, Amer 11, 3232 HA
Druten, Kerkeland 9-M, 6651 KN
Dordrecht, Jan Valsterweg 103, 3315 LG
Groot-Ammers, Transportweg 1a, 2964 LP
Kesteren, Schenkhofstraat 6a, 4041 CA
Middelharnis, De Hofjes 18, 3241 ML

Contactgegevens: Maseratilaan 10, Oud-Beijerland telefoonnummer 0881337300
Joost Toes is de Privacy Manager van WEA Deltaland. Hij is te bereiken via joost.toes@weadeltaland.nl.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersonen die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: één van de volgende ondernemingen die de opdracht aanneemt of diens rechtsopvolger: WEA Coöperatie U.A., en de leden van deze coöperatie.
 3. Werkzaamheden: het verzorgen en controleren van administraties en de verslaggeving daarover, het interpreteren en analyseren van gegevens ontleend aan administraties, het verzorgen van aangiften en subsidieaanvragen, het optreden als gemachtigde in fiscale en juridische zaken, alsmede het adviseren omtrent vraagstukken van administratieve, organisatorische, bedrijfseconomische, financiële, algemeen-juridische en fiscaalrechtelijke aard en adviezen omtrent automatisering, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging.
 4. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde stukken of gegevensdragers, alsmede in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde stukken.

Klant of anderzins

De klant is diegene met wie WEA Deltaland een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan, waarvoor privacygevoelige gegevens van de klant, diens familie of diens medewerkers worden verwerkt.

Naast onze klanten verwerken wij ook persoonlijke gegevens in verband met onze acquisitie, sturen we ons WEA Bulletin ook aan niet klanten, van onze leveranciers, relaties waar wij mee samen werken zoals notariaat  etc., sollicitanten en onze medewerkers. De bepalingen die hieronder staan zijn ook van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij verwerken voor alle genoemde personen en organisaties.

WEA verwerker of verantwoordelijke

Wij verwerken o.a. persoonsgegevens in opdracht van de klant. Als wij de persoonsgegevens alleen verwerken zonder daarbij zelf te bepalen wat er mee gebeurt, dan blijft de klant verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. De klant bepaalt dan voor welk doel en met welke middelen de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij het verzorgen van de salarisadministratie. In de meeste andere gevallen zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de klant. Voor zover wij persoonsgegevens laten verwerken via een derde, bijvoorbeeld een softwareleverancier, is de derde sub-verwerker.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De gegevens die wij vastleggen betreffen voornamelijk:

 1. Naam (initialen, achternaam);
 2. Telefoonnummer;
 3. E-mailadres;
 4. Geboortedatum;
 5. Woonplaats;
 6. Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft);
 7. Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé;
 8. NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van Verantwoordelijke.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WEA Deltaland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw betaling;
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief;
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 5. Om diensten bij u af te leveren;
 6. WEA Deltaland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WEA Deltaland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

WEA Deltaland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WEA Deltaland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WEA Deltaland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WEA Deltaland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joost.toes@weadeltaland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WEA Deltaland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WEA Deltaland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via joost.toes@weadeltaland.nl.